นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2018" ในภาคธุรกิจการแพทย์
นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์" จากโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) เป็นประธานพิธีมอบโล่ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สำหรับ “รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ” ถือเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งการทำงาน การดำเนินชีวิต และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในด้านต่างๆ โดย นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ในฐานะ "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์"    มีผลงานโดดเด่นมากมาย อาทิ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่าตัดสมัยใหม่ทางการแพทย์ เพื่อการผ่าตัดอย่างปลอดภัย, ผู้ริเริ่มโครงการ "สวยด้วยใจ กับโรงพยาบาลบางมด" เพื่อการรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ การผ่าตัดให้กับผู้ด้อยโอกาส และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น