ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายเแพทย์สุรสิทธิ์ อัศดามงคล

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างใบหน้า ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบางมด

ร้อยตำรวจเอก นายแพทย์ธนัญชัย อัศดามงคล

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด

นายแพทย์เทวเดช อัศดามงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบางมด

นายแพทย์อภิรักษ์ ตีระลัภนานนท์

Diploma in Dermatology. Fellow in Dermatologic Laser Surgery

พว. นิภาพร รักทองแดง

หัวหน้าแผนกศัลยกรรมความงาม

พว. พรเพ็ญ ไกรเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรมความงาม

พว. ดวงเดือน ทัศน์สุวรรณ

หัวหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 10

พว. รจนา นารีรัก

พยาบาลวิชาชีพ ประจำหอผู้ป่วยใน ชั้น 10

ผู้ช่วยพยาบาล นุชจารี ศรีเตชะ

ผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรมความงาม

ผู้ช่วยพยาบาล จารุนันท์ ทองสุข

ผู้ช่วยพยาบาล ประจำหอผู้ป่วยใน ชั้น 10